HomaPharmed Product 09

 HEMEXANE

انوکساپارین سدیم

سرنگ از پیش پر شده برای تزریق زیرجلدی عمیق

ترکیبات : هر سرنگ آماده تزریق حاوی ۴۰۰۰ | ۶۰۰۰ واحد بین المللی آنتی فاکتور Xaدر ۴٪ | ۶٪ میلی لیتر می باشد.                        

موارد مصرف : داروی ضد انعقاد از دسته داروهای هپارینی با وزن مولکولی پایین می باشد.

پیشگیری از تشکیل لخته در وریدهای تحتانی پس از جراحی های شکمی وارتوپدی (تعویض لگن و زانو)

درمان لخته های تشکیل شده در وریدهای تحتانی

پیشگیری از تشکیل لخته در بیماران بستری با محدودیت حرکت

پیشگیری از بروز عوارض ناشی از عدم  خونرسانی مناسب در آنژین و در سکته های قلبی

بسته بندی : هرجعبه همکسان ۴۰۰۰ واحد شامل ۶ عدد سرنگ آماده تزریق می باشد.

               هرجعبه همکسان ۶۰۰۰ واحد شامل ۳ عدد سرنگ آماده تزریق می باشد.

شرایط نگهداری فرآورده : در دمای کمتر از ۲۵ درجه سانتی گراد دور از تابش مستقیم آقتاب نگهداری شود.